MOSB ENERJ?

Elektrik retim Anonim ?irketi

KURUMSAL

Ege Blgesi, lke ekonomisinde nemli yeri olan ve Trkiyedeki elektrik tketiminin byk bir k?sm?n?n gerekle?ti?i bir blgedir. Enterkonnekte sisteme iki noktadan ba?l? olan Ege Blgesinde Soma, Yata?an, Yeniky ve Kemerky gibi nemli elektrik retim santralleri bulunmaktad?r. Gemi?te Ege Blgesindeki elektrik tketim miktar?n?n srekli artmas? nedeniyle mevcut santraller ve iletim hatlar? yetersiz kalm?? ve bunun sonucunda da a??r? yklenmeler nedeniyle programs?z elektrik kesintileri ya?anm??t?r. Ya?anan bu kesintilerinin sanayide ok nemli retim kay?plar? ve kalite bozulmalar?na ve tesislerde byk zararlara neden olmas? da gz nne al?narak Blgede bir enerji santralinin yap?m?na karar verilmi?tir.

Bu karar?n al?nma amac? Manisa Organize Sanayi Blgesinde faaliyet gsteren tm firmalara kesintisiz, temiz ve gvenli enerji temin etmektir. Al?nan yat?r?m karar?n?n ard?ndan ihale al??malar? 1999 y?l?nda tamamlanarak Ekim 1999da WARTSILA NSD FINLAND OY Firmas? (Finlandiya) ile yap?m szle?mesi imzalanm??t?r. 27 A?ustos 2001 tarihinde geici kabul yap?lan 54,3 MW g kapasiteli dizel jeneratrl enerji santrali 31 A?ustos 2001 tarihi itibariyle fiili retime gemi?tir.