Çevre

MOSB Enerji Santralinin çevre ve insan sağlığına verebileceği herhangi bir olumsuz etki bulunmamaktadır. Diğer yandan Enerji Santralinin olası etkilerini minimize etmeye yönelik olarak alınmış olan önlemler ana hatları ile aşağıda verilmiştir:

Atık Su Arıtım ve Dearj

Enerji Santrali açık çevrim soğutma sisteminde soğutma amacı ile yer altı suyu kullanılmaktadır. Bu nedenle sistemden, alıcı ortama atık soğutma suyu deşarj söz konusu değildir. Santralde teknolojik ve evsel atık sular için ayrı sistemler tesis edilmiştir. Reverse-osmoz tesisinden kaynaklanacak geri yıkama ve rejenerasyon atık sular Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde verilen kriterlere uygun hale getirildikten sonra MOSB Atık su Altyapı tesislerine verilmektedir. Tesisten kaynaklanabilecek her türlü diğer evsel ve endüstriyel atık sular da Merkezi Atık Su Artma Tesisimizin II. kısmında arıtılmaktadır.

Hava Kirletici Emisyonlar

Santralde ana yakıt olarak doğal gaz kullanılmaktadır. Baca gazı emisyonlarımız da Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin öngördüğü limitlerin altındadır.

Katı Atıklar

Enerji Santralinin iletilmesi sırasında santralde ,ofislerden ve diğer yardımcı tesislerden kaynaklanacak katı atıklar Bölgenin mevcut çöp toplama sistemine dahil olup, Belediyenin Çöp Depolama sahasına iletilerek bertaraf edilmektedir.

Hammadde ilgili ve ambalaj atıkları ise tekrar kullanma sunulmak amacıyla gerekli işlemlerden geçirilmeye uygun olacak tarzda muhafaza edilmektedir.

Gürültü Kontrolü:

Santralde yer alan başlıca gürültü kaynakları gaz jeneratörleri ve fanlardır. Tesisin tasarım, inşaat ve montaj aşamalarında ekipman seçimi ve yerleşiminde akustik unsurlara da gerekli özen gösterilerek Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde verilen sınır değerlere riayet edilmiştir.