KVKP

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

 

MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna büyük önem veriyoruz.

 

Bu sorumluluğumuzun bilinciyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanan ve web sitemiz üzerinden yayınlanmakta olan işbu politikanın amacı, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmektir.

 

Şirketimize ait web sitesini ziyaretiniz sırasında herhangi bir kişisel veri mevzuata aykırı olarak toplanmamakta olup, web sitemizi kişisel nitelikte verilerinizi paylaşma ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz.

 

Web sitemiz üzerinden başka internet sayfalarına link verilmesi halinde Şirketimiz bu sitelerin gizlilik, içerik ve uygulamalarından yasal olarak sorumlu tutulamayacaktır. Bu nedenle, bu sitelerin kullanılması veya bu sitelerin kişisel verilerin işlenme politikalarının olup olmadığının kontrolü veri sahibinin sorumluluğundadır. 

 

Gerek internet sitemiz üzerinden kullanımlar kapsamında, gerekse kanuna uygun esas ve usullerle elde edilen kişisel veriler, sadece verinin elde edildiği işlemin amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel biçimde toplanacak ve amacın gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işlenecektir. MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş., çalışanları başta olmak üzere gerek kamu kurum ve kuruluşları ve gerekse diğer gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kurmuş olduğu tüm ticari ve resmi ilişkilerinde elde ettiği ve edeceği tüm kişisel verileri, söz konusu mevzuata uygun olarak işlemekte ve güncellemektedir.

 

MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. kişisel nitelikteki verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlamak,  kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacı ile mevzuatın aradığı tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini tüm işlem ve faaliyetlerinde temel almakta ve periyodik olarak yenilemektedir. Bunlar arasında, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere, siber saldırılara ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla güvenlik duvarı, şifreleme, erişim yönetimi gibi güvenlik tedbirleri de bulunmaktadır. 

 

Kişisel Veri Kullanım Amaçları

 

MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler, Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak ve ancak anılan mevzuatın izin verdiği çerçevede, aşağıda anılan amaç ve sebeplerle işlenebilecek, yurt içinde ve kanunun aradığı diğer koşullarla yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Veri sahibinin açık rızası olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin ifa için gerekli olması,
 • Sözleşme tarafı olunması,
 • MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması,
 • Veri sahibi tarafından verilerin alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar verilmemek kaydıyla, MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’nin sair kanunlarda gösterilen yükümlülüklerinin bulunması.

 

 

 

Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri

MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve giriş çıkışlarının kayıt altına alınması suretiyle MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır.

ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş., güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, KVKK ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak,

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme,
 • İşlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarınız bulunmaktadır. 

 

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu olan MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. iletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, talep, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

 

 • Adres              : Keçiliköy OSB Mah.Halil Yurtseven Cad.No:1 Yunusemre / MANİSA
 • KEP Adresi    : mosbenerji@hs03.kep.tr

 

İrtibat Kişisine ait;

 • E-Posta           : fahrettin.gurtas@mosbenerji.com.tr
 • Telefon           : 236.2130220

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile başvuru konusunu başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile tarafımıza başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

 

 • Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
 • Noter vasıtasıyla bildirim,
 • İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
 • Yukarıda bildirilen mail adresine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.

 

Aşağıdaki linkten indirebileceğiniz “KVKK İlgili Kişi Talep Formu”’nu doldurarak yukarıdaki adreslere gönderebilir veya ilgili formu info@mosbenerji.com.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Kullanıcıların ve kamunun bilgisine iletiriz.

 

Saygılarımızla,

 

MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.